Zorgverzekering uitleg

Zorgverzekeraars bieden verschillende zorgverzekeringen aan. U kunt zich namelijk op verschillende manieren verzekeren.

Restitutiepolis

U kunt kiezen voor een restitutiepolis. U kiest zelf uw zorgverlener. Raadpleeg de website van de zorgverzekeraar of uw polis voor de precieze vergoedingen.

Naturapolis

Bij een naturapolis kiest uw verzekeraar goede zorgaanbieders en sluit er contracten mee. Als u zorg nodig heeft, kiest u dan uit een van deze geselecteerde zorgaanbieders. Wilt u toch door een andere zorgverlener worden geholpen? Dat kan, maar de zorgverzekeraar mag dan een lagere vergoeding geven. Hoe hoog de vergoeding dan is staat in de polis.

Budgetpolis

Een naturapolis waarbij bijvoorbeeld minder zorgaanbieders zijn gecontracteerd of waarbij vergoedingen lager kunnen zijn heet ook wel budgetpolis.

Combinatiepolis

Bij een combinatiepolis heeft u in bepaalde gevallen recht op zorg (zoals geregeld in een naturapolis) en in andere gevallen recht op een vergoeding van zorg (zoals in een restitutiepolis).

Pro-life polis

Heeft u ethische bezwaren bij bepaalde vormen van zorg, zoals bijvoorbeeld in-vitrofertilisatie (ivf) of geslachtsverandering? Dan kunt u deze vormen van zorg uitsluiten op uw zorgverzekering. Dit heet een pro-life polis.

Collectieve zorgverzekering

Uw basisverzekering sluit u zelf af. Maar u kunt zich ook aansluiten bij een collectief. Dat is dezelfde basisverzekering voor een groep mensen. Zo maken werkgevers, vakbonden, ouderenorganisaties of patiëntenverenigingen speciale afspraken met zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld over zorg die vanuit het collectief vaker wordt gebruikt. Denk aan afspraken over speciale til-trainingen om rugklachten te voorkomen. U kunt bij uw werkgever navragen of u gebruik kunt maken van een collectieve verzekering. Of bij de patiëntenvereniging of (belangen)organisatie waarbij u aangesloten bent.

Polisvoorwaarden

Aan het eind van ieder jaar ontvangt u een nieuwe polis met mogelijk nieuwe voorwaarden of gecontracteerde zorgverleners. Zo kunt u controleren of de polis nog aansluit bij uw wensen en situatie. Als u wilt, kunt u een andere polis kiezen of overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Waar moet ik aan denken als ik wil overstappen naar een andere zorgverzekeraar?

U heeft van uw zorgverzekeraar de zorgverzekering voor het nieuwe jaar ontvangen. Het is belangrijk dat u deze nieuwe verzekering goed bekijkt. Ook al verandert er niks aan uw eigen zorgbehoeften, dan kan het toch zo zijn dat uw huidige zorgverzekeraar de polisvoorwaarden voor volgend jaar heeft gewijzigd. Nu is dus het moment om naar uw zorgverzekering te kijken.

Bevalt de nieuwe zorgverzekering u niet? Dan kunt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar. U kunt online of met een telefoontje een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Doet u dit vóór 31 december (van ieder jaar). Dan zegt de nieuwe zorgverzekeraar daarna uw oude zorgverzekering op.

Tips waarmee u goed verzekerd bent voor zorgkosten

Hier volgen 7 tips over uw zorgverzekering. Ze kunnen u onder andere helpen de kosten voor zorg onder controle te houden. Bijvoorbeeld door uw eigen risico gespreid te betalen.

Bespaar op uw eigen risico

Heeft u medische zorg nodig? Als het niet levensbedreigend is, bel dan altijd eerst de huisarts. In het weekend of buiten kantooruren belt u eerst naar de huisartsenpost.

Zorg van een huisarts valt namelijk niet onder het verplicht eigen risico. De spoedeisende hulp wel. Bovendien betaalt u de kosten van zorg bij spoedeisende hulp helemaal zelf wanneer u zonder noodzaak of verwijzing langskomt.

Let op: als de huisarts u doorverwijst voor verder onderzoek (bijvoorbeeld bloed prikken), betaalt u wel eigen risico. Voor kinderen onder 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Gespreid betalen eigen risico

Het verplicht eigen risico voor 2020 is € 385. Ook voor 2021 blijft het eigen risico € 385. Dit is voor veel mensen die zorgkosten maken een groot bedrag om in één keer te betalen. Bij veel zorgverzekeraars kunt u het verplicht eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Zorgtoeslag vanaf 18 jaar

Vanaf 18 jaar kunt u recht op zorgtoeslag hebben. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering. Het inkomen van uw ouders maakt hierbij niet uit. De zorgtoeslag hangt alleen af van uw eigen inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag.

Waarom zorgtoeslag voor jongeren?

Tot 18 jaar is de zorgverzekering gratis. Er hoeft geen premie en geen eigen risico te worden betaald. Vanaf het 18e jaar moet dat wel. De zorgtoeslag helpt bij een laag inkomen om de premie en het eigen risico te betalen.

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag vraagt u aan bij Belastingdienst/Toeslagen. Lees meer over de aanvraag en hoogte van zorgtoeslag.

Controleer uw zorgrekening

Heeft u zorg van een hulpverlener ontvangen? Dan wilt u natuurlijk nagaan of de rekeningen van uw zorgverleners kloppen. Uw controle helpt mee om onnodige kosten te voorkomen. Ook kunt u zo nagaan of het klopt  dat u verplicht eigen risico moet betalen.

Mijn zorgverzekering

Via de digitale ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar, krijgt u inzicht in uw zorggebruik. U kunt zo eenvoudig controleren of alle gedeclareerde zorg ook echt aan u is geleverd. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als de rekening niet klopt. Uw zorgverzekeraar onderneemt dan actie en informeert u over de afloop.

Controleer of u de zorg vergoed krijgt

Wilt u weten bij welke zorgverlener u voor een bepaalde aandoening terecht kunt? Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar. Of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen:

 • of de zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Zo weet u vooraf al of de zorg volledig wordt vergoed;
 • of er wachtlijsten zijn;
 • waar u het snelste geholpen wordt.

Lees de voorwaarden van uw zorgverzekering

Lees de polisvoorwaarden van uw nieuwe zorgverzekering goed door. De afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen elk jaar veranderen. Misschien heeft u voorkeur voor een bepaalde zorgverlener waarmee uw zorgverzekeraar geen contract (meer) heeft. Voorkom verrassingen achteraf. Kies de polis en de verzekeraar die bij u passen.

Niet alleen de prijs van uw zorgverzekering telt. Serviceverlening, duidelijke declaratieoverzichten of wachtlijstbemiddeling bijvoorbeeld zijn ook belangrijk.

Uw zorgverzekering op tijd opzeggen

Let op: wilt u overstappen, dan moet u uw oude zorgverzekering vóór 1 januari opzeggen. U moet dan vóór 1 februari uw nieuwe zorgverzekering afsluiten. Dan bent u met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.

Waarvoor ben ik verzekerd via het basispakket van de zorgverzekering?

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek.

Inhoud basispakket zorgverzekering 2021

Hieronder vindt u een lijst met zorg die in het basispakket voor 2021 zit. Ook vindt u hier of u een eigen bijdrage betaalt en of het eigen risico geldt. Dit is een samenvatting van vergoeding voor de belangrijkste zorg. 

Gewone contactlenzen en brillen

Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel.

Soort zorgToelichtingEigen risico Wettelijke eigen bijdrage
HuisartsBezoek huisartsNeeNee
TandartsKinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgenNeeNee
Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Lees meer over tandartskostenJaNee
Medisch specialistBezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloogJaNee
ZiekenhuisZiekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuisJaNee
ZiekenvervoerAmbulancevervoerJaNee
Ziekenvervoer met auto of openbaar vervoerJaJa
Patiënten die meerdere dagen achter elkaar behandeld worden kunnen ook kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten.JaNee
MedicijnenDe meeste medicijnenJaNee, tenzij u zelf een duurder medicijn kiest.
BloedonderzoekBloed prikken via huisarts en medisch specialistJaNee
Geestelijke gezondheidszorg (ggz)Basis ggz, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen; bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health).Specialistische ggz, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.Eerste 3 jaar verblijf in ggz-instelling.JaNee
Soort zorgToelichtingEigen risico Wettelijke eigen bijdrage
FysiotherapieKinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2×9) voor fysiotherapie vergoedNeeNee
Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelfJaNee
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandelingJaNee
Oefentherapie bij artrose aan de heup- en kniegewrichten tot en met de  12e behandelingJaNee
Oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) tot en met de 37e behandelingJaNee
Oefentherapie bij COPD tot en met de 70e behandeling in het eerste jaarJaNee
LogopedieDe behandeling moet een geneeskundig doel hebbenJaNee
ErgotherapieMaximaal 10 behandeluren per kalenderjaarJaNee
DieetadviesMaximaal 3 behandeluren per kalenderjaarJaNee
Zwangerschaps- en geboortezorgVerloskundige zorgNeeNee
KraamzorgNeeJa, bijdrage per uur
WijkverplegingWijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverplegingNeeNee
HulpmiddelenHulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelenJaBijbetaling afhankelijk van het middel.
GehandicaptenzorgZorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebbenJaNee
Behandeling door een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)JaNee
OuderenzorgRevalidatiezorg voor ouderenJaNee
Behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO)JaNee
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)Zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.NeeNee

Voorwaarden zorgverzekering

Zorgverzekeraars bieden soms verschillende basisverzekeringen aan. Het verschil zit dan bijvoorbeeld in:

 • het aantal zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten;
 • hoeveel u vergoed krijgt bij zorgverleners waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft.

In de polis van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Zijn de voorwaarden voor u niet duidelijk? Of wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Nieuwe technieken, behandelmethoden en geneesmiddelen

Er komen regelmatig nieuwe medicijnen en behandelingen in het basispakket. Als bijvoorbeeld medisch specialisten een nieuwe behandeling introduceren, zit die behandeling automatisch in het pakket van de zorgverzekering.
Ook kan het Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseren een behandeling of medicijn op te nemen in het basispakket. De minister neemt daarover een besluit en past de wetgeving daarop aan.

Zorg die u niet gebruikt

Het Nederlandse basispakket is heel uitgebreid. Er zitten ook behandelingen in het pakket die u misschien niet nodig heeft.  Zo betaalt u mee aan de kraamzorg voor jonge moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die oudere mensen vaker nodig hebben. Maar dat geldt andersom ook. Jonge moeders en ouderen betalen ook mee voor uw zorg die zij niet nodig hebben.

Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig?

U bepaalt zelf of u een aanvullende verzekering nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u verwacht dat u zorg nodig heeft die niet onder de basisverzekering valt.  Ga na of de premie van de aanvullende verzekering opweegt tegen de vergoeding. En vergelijk de aanvullende verzekeringen van verschillende zorgverzekeraars. 

Aanvullende verzekering kiezen

Wilt u een aanvullende verzekering afsluiten? Vergelijk dan de verschillende verzekeringen die de zorgverzekeraars aanbieden.

Elk jaar aanvullende zorgverzekering controleren

De zorgverzekeraar kan de zorgverzekeringen ieder jaar aanpassen. De premie, de inhoud van het pakket of de vergoedingen kunnen wijzigen. Controleer dus jaarlijks of u uw aanvullende verzekering nog wilt houden.

Wat is een aanvullende zorgverzekering?

Een aanvullende verzekering is een verzekering voor zorg die niet in de basisverzekering zit. Bijvoorbeeld voor brillen of lenzen. Of voor meer fysiotherapie dan het basispakket vergoedt. Een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Aanvullende verzekering is geen zaak van de overheid

Zorgverzekeraars bepalen zelf de voorwaarden en vergoedingen van de aanvullende verzekering. Zij stellen ook de premie vast. De overheid regelt dit niet. De overheid bepaalt alleen wat er in de basisverzekering zit.

Belangrijkste punten aanvullende verzekering

Inhoud aanvullende verzekering

De aanvullende zorgverzekering vergoedt altijd zorg die niet in het basispakket zit.  Welke zorg wordt vergoed, verschilt per aanvullende zorgverzekering. Aanvullende verzekeringen vergoeden bijvoorbeeld (een deel van) de kosten van:

 • extra fysiotherapie;
 • de tandarts en orthodontist (voor beugels);
 • alternatieve geneeskunde;
 • brillen en lenzen.

Geen eigen risico

U heeft geen wettelijk verplicht eigen risico bij een aanvullende verzekering. Het wettelijk verplichte eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering.

Geen wettelijke eigen bijdrage

In de aanvullende verzekering vergoedt de zorgverzekeraar soms een deel van de kosten. De rest betaalt u zelf. Dat deel kunt u zien als een eigen bijdrage. Er is geen wettelijke eigen bijdrage zoals bij de basisverzekering.

Wanneer betaal ik een eigen risico voor mijn zorg?

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. In 2020 en 2021 is het eigen risico € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.

5 veelgebruikte vormen van zorg waarvoor je wel eigen risico betaalt en 5 waarvoor je geen eigen risico betaalt.

Wanneer u een eigen risico betaalt

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts. De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen.

Geen eigen risico voor bepaalde zorg

Voor de volgende zorg uit het basispakket betaalt u geen eigen risico:

 • huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
 • verloskundige zorg en kraamzorg;
 • bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). Bij de behandeling van deze ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij bijvoorbeeld diabetes zijn dat huisarts,  diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg;
 • wijkverpleging;
 • nacontroles bij orgaandonatie;
 • reiskosten bij orgaandonatie;
 • gecombineerde leefstijlinterventie.

De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.

Voor kinderen tot 18 jaar geen eigen risico

Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Dit geldt voor alle zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Als uw kind 18 wordt, dan moet hij of zij zelf een zorgverzekering afsluiten. Vanaf dat moment geldt er dan ook eigen risico en betaalt hij of zij premie voor de basisverzekering.

Voorbeeld: mondzorg voor kinderen valt onder de basisverzekering

Mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt grotendeels vergoed vanuit het basispakket. Denk aan een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist. Ook betaalt u voor de mondzorg voor kinderen geen eigen risico. Dit betekent dat u bijvoorbeeld controles en gaatjes niet zelf hoeft te betalen. Beugels, kronen, bruggen en implantaten voor jongeren worden niet vergoed.

Eigen risico gespreid betalen

Bij de zorgverzekeraar kunt u een betalingsregeling afspreken en het eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Heeft u een relatief laag inkomen? Dan kunt u zorgtoeslag aanvragen. In de zorgtoeslag zit ook een tegemoetkoming voor het eigen risico.

Waarom u het eigen risico betaalt

Er zijn 2 redenen waarom de overheid het eigen risico heeft ingevoerd:

 • De verzekeringspremie blijft lager, doordat u zelf het eerste deel van uw zorgkosten betaalt;
 • U wordt bewuster van de kosten voor zorg.

Vrijwillig hoger eigen risico

U kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. De zorgverzekeraar geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering. Maar u moet ook meer geld betalen als u zorg uit het basispakket gebruikt.

Voorbeeld verhoogd eigen risico: 
Kiest u het maximale vrijwillig eigen risico (€ 500)? Dan kan het dus zijn dat u € 885 (€ 500 + het verplichte eigen risico van € 385) moet betalen. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis.

Wanneer betaal ik een eigen bijdrage voor zorg?

Voor sommige ziektekosten uit het basispakket betaalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor kraamzorg en hoortoestellen. De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die bijdrage is.

Hoogte eigen bijdrage 2020 en 2021

In de tabel staat waarvoor een eigen bijdrage geldt. En voor welk bedrag u meebetaalt. U kunt de eigen bijdrage niet vrijwillig verhogen om bijvoorbeeld de premie van de zorgverzekering te verlagen. 

ZorgEigen bijdrage in 2020:Eigen bijdrage in 2021:
HoortoestellenVoor 18 jaar en ouder: 25% van de kostenVoor 18 jaar en ouder: 25% van de kosten
Kunstgebit: uitneembaar en volledig25% van de kosten25% van de kosten
Kunstgebit: uitneembaar en volledig kunstgebit op implantatenvoor de onderkaak: 10% van de kostenVoor de bovenkaak: 8% van de kostenvoor de onderkaak: 10% van de kostenVoor de bovenkaak: 8% van de kosten
Reparaties of overzetting (rebasing) van uitneembaar en volledig kunstgebit10% van de kosten10% van de kosten
Schoenen: orthopedisch of allergeenvrijTot 16 jaar: € 63,50 per paarTot 16 jaar: € 62,50 per paar
16 jaar en ouder: € 127 per paar16 jaar en ouder: € 125 per paar
PruikenAlle kosten boven € 443Alle kosten boven € 452
Contactlenzen€ 59 per lens voor lenzen die langer dan 1 jaar meegaan. Als de lenzen 3 jaar meegaan betaalt u 1 keer in die 3 jaar € 59 per lens;€ 59 per lens, voor lenzen die korter dan 1 jaar meegaan, met een maximum van € 118 per kalenderjaar. Als u in een jaar 3 keer nieuwe lenzen nodig heeft betaalt u dat jaar maar 1 keer € 59 per lens.€ 59 per lens voor lenzen die langer dan 1 jaar meegaan. Als de lenzen 3 jaar meegaan betaalt u 1 keer in die 3 jaar € 59 per lens;€ 59 per lens, voor lenzen die korter dan 1 jaar meegaan, met een maximum van € 118 per kalenderjaar. Als u in een jaar 3 keer nieuwe lenzen nodig heeft betaalt u dat jaar maar 1 keer € 59 per lens.
BrillenglazenTot 18 jaar: € 59 per brillenglas, met een maximum van € 118 per kalenderjaarTot 18 jaar: € 59 per brillenglas, met een maximum van € 118 per kalenderjaar
Kraamzorg thuis€ 4,50 per uur€ 4,60 per uur
Kraamzorg in een instelling (kraamhotel, geboortecentrum enz.). U wilt bevallen in de instelling, maar dit is medisch gezien niet nodig.U betaalt in ieder geval per dag: € 18 voor de moeder en € 18 per baby.
Afhankelijk van de instelling kan daar een bedrag bovenop komen. Is het tarief van de instelling hoger dan € 127,50 per dag? Dan betaalt u ook het bedrag boven die € 127,50.
U betaalt in ieder geval per dag: € 18,50 voor de moeder en € 18,50 per baby.
Afhankelijk van de instelling kan daar een bedrag bovenop komen. Is het tarief van de instelling hoger dan € 131 per dag? Dan betaalt u ook het bedrag boven die € 131.
Ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer (niet per ambulance)€ 105 per kalenderjaar€ 108 per kalenderjaar
GeneesmiddelenNeem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of u voor een medicijn een eigen bijdrage moet betalen. En of er goedkopere vergelijkbare medicijnen zijn.Medicijnen met dezelfde werkzame stof worden in groepen ingedeeld als zij onderling vervangbaar zijn. Per groep medicijnen geldt een maximale vergoeding uit de basisverzekering. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan betaalt u een eigen bijdrage.Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of u voor een medicijn een eigen bijdrage moet betalen. En of er goedkopere vergelijkbare medicijnen zijn.
Medicijnen met dezelfde werkzame stof worden in groepen ingedeeld als zij onderling vervangbaar zijn. Per groep medicijnen geldt een maximale vergoeding uit de basisverzekering. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan betaalt u een eigen bijdrage.

Maximale eigen bijdrage geneesmiddelen

U betaalt maximaal € 250 als eigen bijdrage voor medicijnen. 

U betaalt uw eigen bijdrage niet meer aan de balie bij de apotheek. De apotheek vertelt u bij welke medicijnen u een eigen bijdrage betaalt. Hij stuurt de rekening naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar brengt de eigen bijdrage later weer bij u in rekening.

Hoe vaak eigen bijdrage betalen

Bij sommige hulpmiddelen betaalt u een eigen bijdrage per jaar, zoals bij brillen. Staat er in de tabel geen periode aangegeven? Dan betaalt u de eigen bijdrage iedere keer dat u de zorg of het product nodig heeft. Wilt u bijvoorbeeld een extra paar orthopedische schoenen? Dan betaalt u voor dat paar dus ook een eigen bijdrage. Ook als u die schoenen in hetzelfde jaar koopt.

Verschil eigen bijdrage en eigen risico

De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. De eigen bijdrage betaalt u alleen voor de zorgkosten uit de tabel hierboven. Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt op bijna alle zorgkosten uit de basisverzekering. De resterende kosten worden vergoed uit de basisverzekering.
Moet u eigen risico en een eigen bijdrage betalen? Een eigen bijdrage betaalt u altijd bovenop het eigen risico.

Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico voor de zorgverzekering?

Eigen bijdrage en eigen risico zijn verschillende dingen. Het verplichte eigen risico geldt voor de meeste zorg in het basispakket. Voor sommige zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten. Bijvoorbeeld voor orthopedische schoenen, hoortoestellen en ziekenvervoer.

Hoogte eigen risico

Het verplicht eigen risico is € 385 per jaar. U kunt het vrijwillig met maximaal € 500 ophogen tot € 885.
De eigen bijdrage verschilt per soort zorg. Lees meer over het eigen risico en de eigen bijdrage.

Verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico

BasisverzekeringAanvullende verzekering
Eigen bijdrageU betaalt een wettelijke eigen bijdrage voor sommige zorg, hulpmiddelen en medicijnen.Het hangt af van uw aanvullende verzekering of u een eigen bijdrage betaalt voor bepaalde zorg. Controleer dus bij uw zorgverzekeraar hoe het zit.
Eigen risicoU heeft een eigen risico voor de meeste zorg, hulpmiddelen en medicijnen. Dat betekent dat u een deel van de kosten zelf betaalt totdat uw eigen risico op is. Pas daarna gaat uw zorgverzekeraar alle kosten vergoeden.Er is geen verplicht eigen risico in de aanvullende verzekering.

Eerst eigen bijdrage en daarna eigen risico

Heeft u zorg gekregen waarvoor bovenop het eigen risico ook een eigen bijdrage geldt? Dan geldt:

 • U betaalt eerst de eigen bijdrage.
 • Het bedrag dat overblijft valt vervolgens onder het verplicht eigen risico.
 • Het bedrag dat daarna overblijft valt onder het vrijwillig eigen risico (als u dat heeft).
 • Het bedrag dat dan overblijft betaalt de zorgverzekeraar.

Rekenvoorbeelden bij eigen bijdrage en eigen risico betalen

Hieronder staan enkele voorbeelden van zorgkosten. In het bijbehorende plaatje ziet u wie welk bedrag betaalt. Let op: deze voorbeelden geven alleen aan hoe eigen bijdrage en eigen risico verrekend worden. De voorbeelden gaan daarom uit van de maximale bedragen. In praktijk heeft u misschien al een deel van uw eigen risico betaald voor andere zorg. Dat heeft gevolgen voor de uitkomst, maar niet voor de wijze van berekening.

Rekenvoorbeelden

Fysiotherapie kindGebroken beenKraamzorgKunstgebitmedicijnRekenvoorbeeldenVoor hoe het eigen risico en de eigen bijdrage worden toegepast (in €)Uw wettelijke eigen bijdrageUw verplichte eigen risicoZorgverzekering vergoedtTotaal kosten0250500750100012501500175020002250

Gegevens in een tabel

Download deze grafiek

Voorbeeld fysiotherapie kind

Uw kind van 8 jaar heeft fysiotherapie nodig vanwege schrijfproblemen. De kinderfysiotherapeut kost ongeveer € 40 per behandeling. 18 behandelingen kosten € 720. U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen. En voor een kind is er geen eigen risico. De zorgverzekeraar vergoedt alle kosten. 

Voorbeeld gebroken been

U breekt een been. Dit kost € 2000 aan ziekenhuisbehandelingen. U betaalt geen eigen bijdrage. Het eigen risico van minimaal € 385 geldt wel. Dus u betaalt de eerste € 385 zelf. De zorgverzekeraar vergoedt de overblijvende € 1615. En eventuele verdere zorgkosten in datzelfde jaar.

Voorbeeld kraamzorg

U krijgt kraamzorg thuis. U betaalt € 4,40 eigen bijdrage per uur. Er geldt geen eigen risico. U heeft recht op minimaal 24 uur kraamzorg en maximaal 80 uur. Een uur kraamzorg kost bijvoorbeeld € 40. Stel dat u 32 uur kraamzorg krijgt. De totale kraamzorg kost dan 32 uur x € 40 = € 1280. Uw eigen bijdrage is 32 uur x € 4,40 = € 140,80. Er blijft € 1280 – € 140,80 = € 1139,20 over. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag.

Voorbeeld kunstgebit

U heeft een kunstgebit nodig. Dat kost bijvoorbeeld € 1200. De wettelijke eigen bijdrage is 25% van de kosten. In dit geval betaalt u zelf 25% van € 1200 = € 300. Van het bedrag dat overblijft (€ 900), betaalt u de eerste € 385 zelf. Dat is het verplichte eigen risico. Er blijft € 515 over. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag. 

Voorbeeld medicijnen

U gebruikt een medicijn dat € 1.200 kost. Maar omdat er goedkopere alternatieven beschikbaar zijn, geldt er een maximale vergoeding van € 500. De kosten tot € 500 zijn dan verzekerd in het basispakket. Dat betekent dat die kosten meetellen voor het eigen risico. U betaalt daarom € 385 euro eigen risico. Voor dit medicijn geldt ook een eigen bijdrage. In principe is deze € 1200  – € 500 = € 700. U betaalt vanaf 2019 echter nooit meer dan € 250 eigen bijdrage. In totaal betaalt u € 385 + € 250 = € 635 zelf. Dan blijft over € 1.200 – € 635) = € 565. Dat bedrag vergoedt de zorgverzekeraar.

Geen acceptatieplicht voor aanvullende verzekering

Een zorgverzekeraar bepaalt zelf de voorwaarden van de aanvullende verzekering. Hij mag u weigeren, maar in de praktijk komt dit bijna niet voor.

Andere verzekeraar

U mag de aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar afsluiten dan die van uw basisverzekering.

Premie

De premie voor de aanvullende verzekering verschilt per zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben vaak verschillende aanvullende pakketten, met verschillende prijzen. De verzekeraar mag hogere premies vragen als u ouder bent. Ook kan de premie hoger zijn als u uw verplichte basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar heeft.

Wachttijd bij aanvullende verzekering

Een zorgverzekeraar kan een wachttijd voor de aanvullende verzekering hanteren. Dan bent u al wel verzekerd, maar krijgt u bepaalde kosten nog niet vergoed. U krijgt bijvoorbeeld een nieuwe kroon uit de tandartsverzekering pas na 6 maanden vergoed. En niet meteen op de 1e dag van uw verzekering.

Wanneer moet ik de verplichte zorgverzekering afsluiten als ik uit het buitenland kom?

Als u in Nederland komt wonen of werken, moet u zich zo snel mogelijk inschrijven bij een zorgverzekeraar. Doe dat in ieder geval binnen 4 maanden. Dat geldt ook als u nog een buitenlandse zorgverzekering heeft.

Voor asielzoekers gelden andere regels om verzekerd te zijn tegen zorgkosten.

Start verplichte verzekering

U bent verplicht verzekerd vanaf de dag dat u in Nederland komt wonen en zich inschrijft bij een Nederlandse gemeente. Of bij een Nederlandse werkgever begint te werken. Vanaf die dag krijgt u ook zorg uit het basispakket vergoed. Ook als u nog geen zorgverzekering heeft afgesloten. U heeft 4 maanden de tijd om een zorgverzekering af te sluiten.

U bent over die periode dus ook premie verschuldigd. Die betaalt u achteraf, zodra u binnen de termijn van 4 maanden een zorgverzekering afsluit.

Zorgverzekering afsluiten na 4 maanden

Sluit u pas na 4 maanden een zorgverzekering af? Dan betaalt u premie zodra u de zorgverzekering heeft afgesloten. U betaalt geen premie met terugwerkende kracht over de afgelopen periode. Maar u krijgt ook geen vergoeding voor zorg als u die in de afgelopen maanden heeft gekregen.

Let op: heeft u zich al ingeschreven bij een gemeente, maar nog niet  bij een zorgverzekeraar? Dan krijgt u daarover een brief van het CAK. Het CAK zorgt ervoor dat iedereen in Nederland een zorgverzekering heeft. Wacht niet te lang met het sluiten van een zorgverzekering, anders riskeert u een boete.

Buitenlandse verzekering

Een Nederlandse ziektekostenverzekering is verplicht. Ook als u al een ziektekostenverzekering heeft in uw land van herkomst. Behalve als u een buitenlandse werkgever heeft. Dan mag u uw verzekering uit uw land van herkomst wel houden. Hier zijn wel regels voor.

Buitenlandse verzekering voor EU-ambtenaren (GSZV)

Medewerkers die bij een Europese instelling werken, zijn niet verplicht om een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten. Zij zijn verzekerd bij het Gemeenschappelijke stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese Unie (GSZV). Ook hun gezinsleden zijn vaak via het GSZV verzekerd. Omdat zij geen Nederlandse basisverzekering hebben, worden in de praktijk deze verzekerden niet altijd herkend als zorgverzekerden. Zij kunnen met een verzekeringsbewijs aantonen dat zij verzekerd zijn.

Gerelateerde berichten

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Het hoofddoel van de stichting is gericht op het welzijn van de huisdieren van mensen die (tijdelijk) zelf zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk…

Ziektekosten Belasting Aftrekbaar

Sommige ziektekosten kunt u van uw belasting aftrekken. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor medicijnen of hulpmiddelen. Aftrek zorgkosten Als u zorgkosten hebt, mag…

De 10% Regeling

Hebt u niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner? En stijgt het jaarinkomen van deze persoon na zijn vertrek? Dit inkomen telt ook nog mee over de periode voor zijn vertrek. Het…

Verschillen tussen de Zorgwetten

Langdurige zorg en ondersteuning thuis kan geregeld worden door de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo), de wijkverpleging (Zorgverzekeringwet) of het zorgkantoor (Wet langdurige zorg, Wlz). Vanuit welke wet…

Help ondernemers door de coronacrisis

Kleine ondernemers geven kleur, vernieuwing en persoonlijkheid aan een globale economie die er overal steeds meer hetzelfde uitziet. Stel je een stadscentrum voor zonder lokale winkels, galerien,…

Kwijtschelding belastingen (Gemeente)

Ieder huishouden betaalt heffingen aan de gemeente. Denk aan rioolheffing en de reinigingsheffing. Aan het waterschap betaalt u waterschapsbelasting. Heeft u een laag inkomen? Dan komt u…